Algemene voorwaarden

  1. De inschrijving van de doorlopende lessen blijft geldig tot opzegging. De opzegtermijn is een maand na de datum van ontvangst van de email van uitschrijving naar info@dacaposchagen.nl of het uitschrijvingsformulier. De inschrijving voor de kortlopende cursussen geldt voor het aantal lessen van de cursus.
  2. Voor alle muzieklessen ontvangt u van Da Capo een factuur. Facturen voor jaarinschrijvingen instrumentale- of zangles kunnen in 10 termijnen worden geïncasseerd door middel van het afgeven van een machtiging of worden ineens betaald. Als er een vroegbetaalkorting is en het gehele jaarbedrag is voor de afgesproken datum voldaan dan heeft u recht op deze korting. Kortere (groeps)cursussen worden voor aanvang van de eerste les ineens betaald.
  3. Nieuwe leerlingen hebben recht op 1 proefles en 1 probeercursus.
  4. De vakantieregeling van de muziekschool loopt in principe gelijk aan die van het onderwijs in de regio. Vakanties en vrije dagen altijd in overleg met de docent.
  5. Bij verzuim van een leerling blijft lesgeld verschuldigd. Bij verzuim van een leerling wegens ziekte, blijven de lesgelden van de eerste vier lessen binnen dit verzuim verschuldigd. Indien de verzuimperiode langer duurt dan vier lessen, is geen lesgeld meer verschuldigd.
  6. Bij verzuim van de docent wegens arbeidsongeschiktheid of dringende familieomstandigheden, is het volle lesgeld verschuldigd tot maximaal drie keer per jaar. Na drie niet gegeven lessen is men geen lesgeld meer verschuldigd. Bij langdurige ziekte zal getracht worden een vervanger te zoeken.
  7. Op leerlingenpresentaties, open dagen en andere activiteiten worden opnames, foto’s en filmpjes gemaakt voor gebruik op onze website, Facebook en andere media. Hierbij zullen geen namen genoemd worden. Met inschrijving bij de muziekschool kan je akkoord  gaan met het gebruik van het materiaal voor bovenstaand doel. Mocht je dit alsnog niet willen, kun je dit kenbaar maken via info@dacaposchagen.nl.
  8. Bij geschillen naar aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst beslist het bestuur van Da Capo. Diegene die arbitrage verlangt zal met een omschrijving van het geschil schriftelijk mededeling doen aan het bestuur van Da Capo.

 

Ga naar privacyverklaring